Sitemap | Contact | Imprint
Uvod  

Uvod

Zimski šport ima v alpskem prostoru velik turističen in tako tudi regionalno gospodarski pomen. Dosedanji razvoj smučarskega športa je bil povezan tudi s prostorsko širitvijo smučarskih območij in stalnim povečevanjem zmogljivosti. V vmesnem času pa se v številnih strokovnih publikacijah dokazujejo dolgoročne posledice objektov, njihovega obratovanja in priprave smučišč na rastlinstvo, živalstvo in značilno podobo kraja ter s tem tudi na okolje.

V aktualnih publikacijah se ob tem ugotavljajo tudi nadaljni dejavniki z negativnimi vplivi. Pri tem gre za dvojno in večnamensko rabo, ki je značilna za številna smučarska območja. Kjer zimski šport, planšarstvo, gozdarstvo, lov in / ali rabe za poletni turizem v smučarskih območjih niso med seboj ustrezno usklajeni, prihaja do območij z znatnimi obremenitvami. To vprašanje postaja vse pomembnejše tudi zato, ker se številna območja trudijo, da bi z novimi dejavnostmi izboljšala celoletno izrabo zmogljivosti.

Kot dokazujejo predštudija v štirih smučarskih območjih in raziskave smučarskih območij v alpskem prostoru (primerjajte ClPRA 1996, SEEWALDI N DR. 1998, AMMEIRN DR. 1991), obstajajo raznovrstne možnosti za revalvacijo smučarskih območij in izboljšavo njihove stabilnosti pa tudi njihove primernosti kot življenjski prostor za domorodne živali in rastline. S petimi cilji so se od leta 1988 temeljito ukvarjali raziskovalni projekti in publikacije fundacije "Varnost v smučarskem športu" Nemške smučarske zveze.

Študije kažejo, da sežejo možnosti od takojšnje sanacije posameznih poškodb do dolgoročnih vzdrževalnih ukrepov oziroma razvojnih zasnov in lahko s tem, poleg sanacije same, pomembno prispevajo k izboljšanju okolja smučarskega območja. Te ukrepe pa morata spremljati informiranje in načrtno delo z javnostjo.

Načelno vprašanje je bilo, kateri instrumenti spodbujajo razvoj v smislu stalne revalvacije površin, ki se uporabljajo za smučarski šport. Pravno-sistemski ukrepi so potrebni, vendar ne zadostujejo. Predvideni predikati, kot certifikat kakovosti, so statični in niso dovolj daljnosežni. Namesto teh bi bilo potrebno razviti vzoržni model na temelju lastne odgovornosti. Kot možen instrument za takšno revalvacijo smučarskih območij na temelju lastne odgovornosti se je ponujal okoljski pregled.

Medtem ko obstajajo v vmesnem času za številne najrazličnejše postopke v podjetjih preizkušeni modeli za izvedbo okoljskega pregleda, pa manjkajo ustrezne osnove za površine, ki se uporabljajo za smučarski šport. Odbor, ki je spremljal predštudijo, je zatorej pozdravil zamisel, da bi se pobliže raziskale možnosti uporabe okoljskega pregleda za območja, na katera vpliva smučarski šport, in je zato spodbudil izvedbo ustreznega projekta.

Pri tem so sklenili, da bodo na osnovi uspešnih primerov razvili primeren postopek za izvedbo okoljskega pregleda v smučarskih območjih. Projekt naj bi pokazal, kateri dejavniki so odločilni za njegovo izvedbo in kakšne metode je pri tem potrebno uporabiti. Spričo posebne problematike v smučarskih območjih in obstoječih priporočil oziroma smernic bi se morala študija nanašati samo na smutišta in prizadete naravne prostore in ne na celotno podjetje. Gre torej za okoljski pregled krajinske rabe na območju dejavnosti in na vplivnem območju smučišč.

Da bi dobili za ta in za vse nadaljnje projekte za spodbujanje okolju prijaznega razvoja smučarskega športa čim širško podporo, je bila ustanovljena v decembru leta 1999 fundacija ,,pro natura - pro ski", ki je naročnik projekta ,,Okoljski pregled površin, ki se uporabljajo za smučarski šport ".

 

Aktuelles

eco audit in skiing areas - topical at the SAM Grenoble (21-23/04/2010)

see also: www.oitaf.org/

Kandidaten für den Audit-Award09 gesucht

mehr >
Unterlagen zum laufenden Bewerbungsverfahren hier >